Hiểu về nghi lễ cầu siêu trong Phật giáo

Theo Phật giáo, nghi lễ cầu siêu được thực hiện với mong muốn giúp người đã khuất thoát khỏi cõi khổ, siêu thăng đến cõi vui. Hình thức cầu siêu phải dựa vào cảm ứng của nghiệp lực tu thiện từ bạn bè, gia thuộc người chết chứ không phải do một mình tác dụng tụng kinh của Tăng Ni.